• माळेगाव, ता. लोहा, जिल्हा. नांदेड.
  • +९१ ८६ ९८४८ ७६१८
  • skyastech@gmail.com

अटी व शर्ती

माळेगावयात्रा.कॉम या वेबसाईटचे सर्व हक्क स्कायसकडे सुरक्षित आहेत. या वेबसाईट वरिल कोणतीही माहिती ईतर ठिकाणी वापरण्याआधी स्कायसकडून कायदेशीररीत्या संमती घेणे आवश्यक आहे.