• माळेगाव, ता. लोहा, जिल्हा. नांदेड.
  • +९१ ८६ ९८४८ ७६१८
  • skyastech@gmail.com

जिल्हापरिषद नांदेड

Team Member
मा. सौ. मंगलाताई आनंद गुंडले
मा. अध्यक्ष , जिल्हापरिषद नांदेड
Team Member
मा.श्री . दिलीप शंकरराव धोंडगे
मा. उपाध्यक्ष तथा सभापती कृषी व पशु संर्वधन समिती
Team Member
मा.श्री . अशोक शिनगारे (भा. प्र. से)
मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड
Team Member
मा.श्री . व्हि. आर. कोंढेकर
डी. वाय. सी. ई. ओ. (जी.पी.) जिल्हापरिषद, नांदेड
Team Member
मा. श्री. संजय माधवअप्पा बेळगे
सभापती शिक्षण आरोग्य समिती,जिल्हापरिषद नांदेड
Team Member
मा.श्री . दिनकर ओमप्रकाश दहिफळे
सभापती बांधकाम व अर्थ समिती
Team Member
मा.श्री . स्वप्नील शेषराव चव्हाण
सभापती समाज कल्याण समिती
Team Member
मा.सौ. वंदनाताई संजयराव लहानकर
सभापती महिला व बालकल्याण समिती
Team Member
मा. श्री. गुलाबसिंग राठोड
अति. मु. का. अ. जि. प. नांदेड

जिल्हापरिषद नांदेड

अ.क्र. विभागाचे नाव मंजूर निधी (लाखात)
पंचायत समिती लोहा ०६.०० प.स. स्तरावर
१२.०० बां.उप. वि. लोहा.
पशु संवर्धन विभाग जिल्हा परिषद नांदेड ०२.००
पंचायत विभाग जिल्हा परिषद नांदेड २५.५०
कृषी विभाग जिल्हा परिषद नांदेड ०६.००
पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद नांदेड ०८.००
आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद नांदेड ०२.००
शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद नांदेड ०१.००
समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद नांदेड ००.५०
महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्हा परिषद नांदेड ०१.००
१० पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद नांदेड १.००
एकुण ६५.००